AVIZIER

Venituri-BRUTE-realizate-de-personalul-GPP-Curcubeul-Copilariei-martie-2021


ANUNŢ

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Curcubeul Copilăriei" Craiova, cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. Amaradia, nr. 70, Bl. F5a, judeţul Dolj organizeazã concurs, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, în data de 04.06 - 11.06.2021. ÎNGRIJITOR COPII, TREAPTA PROFESIONALA I

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. CONDIŢII GENERALE, cf. H.G. nr. 286/2011;

a)au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunosc limba română, scris şi vorbit;

c)au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)au capacitate deplină de exerciţiu;

e)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplinesc condiţiile de studii -liceale;

g)nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. condiţii specifice

 • condiţii specifice pentru postul de ÎNGRIJITOR /TREAPTĂ PROFESIONALĂ I -personal nedidactic;

a) Studii liceale;

b) experiență profesională în muncă de minim 5 an

c) capacitate de adaptare;

d) capacitate de gestionare a situaţiilor dificile;

e) îndemânare şi abilitate în realizarea sarcinilor;

f) capacitate de colaborare

g) Curs de igienă absolvit în ultimele 6 luni de la data primei probe.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei (tip);

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii dosarului;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Notă:

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Actele prevăzute la alin. 2 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, desfășurate astfel:

1.Proba scrisă - 04 iunie 2021, ora 09.00

2.Proba Practica- 08 iunie 2021 ora 09.00

3.Proba de interviu - 10.06.2021 ora 09.00

PROBA SCRISĂ

Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor.

PROBA PRACTICĂ

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului .

PROBA DE INTERVIU

Constă în testarea capacității de analiză şi sinteză; a capacității de gestionare a situațiilor de criză.

ÎNGRIJITOR COPII, TREAPTA PROFESIONALA I

DOSARELE candidaţilor pentru concursul de ocupare a posturilor vacante, se primesc la sediul unităţii în perioada 13.05.2021 - 25.05.2021, în intervalul 09.00-13.00, în zilele lucrătoare.

Persoană de contact: Toncea Iuliana Camelia - tel. 0351428059

Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs şi va afişa în termen de 3 zile rezultatele cu menţiunea ,,ADMIS"/ ,,RESPINS" , însoţită de motivul respingerii dosarului.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Comunicarea rezultatelor se face in termen de 24 de ore de la susuținerea fiecărei probe iar comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

EXTRAS FIŞA POSTULUI PERSONAL NEDIDACTIC - ÎNGRIJITOR COPII

principalele atribuţii

OBIECTIVE GENERALE:

 • Efectuarea curăţeniei unităţii;
 • Implicarea în activitățile curriculare, educative și extracurriculare, împreună cu cadrul didactic în vederea derulării în condiții optime a procesului de învățământ.
 • Respectarea programului zilnic;
 • Atmosfera corespunzătoare de lucru.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Asigură aerisirea, spălarea şi dezinfectarea încăperilor;
 • Îngrijirea corespunzătoare a copiilor;
 • Îndrumarea preșcolarilor în vederea realizării obiectivelor educationale, sub coordonarea educatoarei;
 • Curăţenia curţii, întreţinerea spaţiilor verzi şi al locului de joacă pentru copii.

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:

 • Gestionează bunurile:
 • Preia în subinventar, de la administrator, bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare, oficii şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii foarte bune;
 • Preia materialele pentru curăţenie săptămânal şi justifică folosirea acestora;
 • Răspunde de lucrurile personale ale copiilor aflate în sălile de grupă, holuri, spaţii sanitare pe perioada în care aceştia sunt la activităţi sau în timpul somnului de după-amiază;
 • Păstrează în stare foarte bună materialul didactic, jucăriile şi aparatura audio-video, calculatoarele şi imprimantele din spaţiile de care răspunde.
 • Implicarea în activitățile preșcolarilor și efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului:
 • Sprijină preșcolarii în realizarea sarcinilor de învățare propuse de cadrul didactic și se implică în realizarea materialelor didactice necesare pentru desfășurarea activităților . Organizează și amenajează corespunzător mediul educațional și portofoliile preșcolarilor.
 • Aeriseşte sălile de grupă, şterge praful, aspiră covoarele şi spală sălile de grupă - zilnic;
 • Dezinfectează zilnic cu soluţie de cloramină mobilierul din sala de grupă şi din sala de mese, dulapurile de la vestiar;
 • Spală şi dezinfectează jucăriile din material plastic şi caloriferele cu soluţie de cloramină - săptămânal;
 • Îngrijeşte florile din încăperile repartizate şi din grădiniţă (în perioada vacanţelor);
 • Participă la descărcarea alimentelor şi a obiectelor achiziţionate;
 • Spală tocăria, comutatoarele de curent electric, chiuvetele, faianţa, gresia - zilnic;
 • Asigură curăţenia şi dezinfecţia sălii de mese după fiecare folosire, a grupurilor sanitare şi a vestiarelor - zilnic;
 • Schimbă apa cu cloramină din recipienţii pentru dezinfectarea mâinilor - conform normelor sanitare;
 • Dezinfectează cu soluţie de var cloros pavimentele - zilnic;
 • Păstrează instalaţiile sanitare în condiţii normale de funcţionare - zilnic;
 • Transportă gunoiul la containere în condiţii corespunzătoare - zilnic;
 • Ajută la îmbrăcatul şi dezbrăcatul copiilor - ori de câte ori este nevoie;
 • Însoţeşte permanent copiii la toaletă şi spălător;
 • Ajută la servirea mesei cu haine de protecţie corespunzătoare;
 • Răspunde de securitatea copiilor de la venirea lor în unitate până la ora 8,00 şi ori de câte ori este nevoie;
 • Însoţeşte educatoarea când se deplasează cu grupa de copii la diferite acţiuni ale acestora şi anunţă administratorul despre acest lucru;
 • Lasă ordine în încăperile repartizate înainte de a însoţi copiiiîn curte, în vizite, drumeţii, la spectacole, concursuri;
 • Ajută la aranjarea sălilor de grupă, atunci când sunt solicitate;
 • Schimbă lenjeria pătuţurilor săptămânal şi de câte ori este nevoie;
 • Foloseşte ţinuta vestimentară obligatorie stabilită, atât pentru curăţenie, cât şi pentru servirea mesei (halat, bonetă);
 • Păstrează feţele de masă în dulap în compartimentul destinat acestora;
 • Efectuează curăţenia generală a localului şi a curţii, în perioada vacanţelor, şi al sectorului repartizat ori de câte ori este nevoie;
 • Păstrează ordinea şi curăţenia la vestiarele personalului din tronsonul repartizat.
 • Aspecte privind atitudinea la locul de muncă:
 • Dovedeşte respect şi consideraţie faţă de copii, părinţii acestora, personalul didactic, didactic auxiliar, medical, nedidactic şi conducerea unităţii;
 • Sprijină acţiunile organizate atât la nivelul grupei, cât şi al grădiniţei;
 • Păstrează relaţii strict profesionale cu părinţii copiilor, fără a pretinde sau primi foloase necuvenite de la aceştia;
 • Nu părăseşte locul de muncă fără cerere scrisă adresată conducerii unităţii şi nu pleacă înainte de terminarea programului;
 • Efectuează analizele şi controlul sanitar periodic, conform normelor D.S.P. Dolj;
 • Participă la instructajele organizate în unitate de persoanele cu responsabilităţi pe probleme de igienă, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • Participă la cursuri de igienă organizate de D.S.P. Dolj;
 • Respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a muncii, cunoscându-şi atribuţiile în acest sens;
 • Consevă bunurile:
 • Controlează zilnic geamurile, uşile, mobilierul, robinetele, w.c.-urile şi semnalează, administratorului sau mecanicului de întreţinere, defecţiunile constatate;
 • La terminarea programului, verifică încăperile, robinetele, ferestrele, pentru a preveni înundaţiile şi pătrunderea prin efracţie a unor persoane rău intenţionate.

Programul zilnic:

Se desfăşoară în două ture, prin alternanţă săptămânală.

Tura I: 06,30 - 18,30:

6,30 - 8,30: curăţenia în spaţiile repartizate, primirea copiilor şi asigurarea securităţii lor, pregătirea copiilor pentru micul dejun, împreună cu educatoarele (gr. Mici şi mijlocii);

8,30 - 9,00: servirea mesei de dimineaţă pentru copii;

9,00 - 11,50: - continuarea îndeplinirii sarcinilor din fişa postului;

 • Îngrijirea și sprijinirea copiilor în toate momentele zilei, participarea la amenajarea spaţiului educaţional, conform programului fiecărei grupe, sub coordonarea educatoarei;

11,50 - 12,00: pregătirea sălii de grupă pentru somnul de după-amiază;

12,00 - 12,45: pregătirea copiilor pentru masă, împreună cu educatoarele şi servirea mesei de prânz;

12,45 - 13,00: pregătirea copiilor pentru somnul de după-amiază, împreună cu educatoarele;

13,00 - 14,30: curăţenie generală după masa de prânz.

Tura a II-a: 10,30 - 16,30:

10,30 - 11,50: curăţenia în grădiniţă, curăţenia în curte şi îngrijirea copiilor, conform programului fiecărei grupe;

11,50 - 12,00: pregătirea sălii de grupă pentru somnul de după-amiază;

12,00 - 12,45: pregătirea copiilor pentru masă, împreună cu educatoarele şi servirea mesei de prânz;

12,45 - 13,00: pregătirea copiilor pentru somnul de după-amiază, împreună cu educatoarele;

13,00 - 14,00: curăţenie generală după masa de prânz, în sufragerii şi oficii;

14,00 - 15,45: ordine şi curăţenie la băi, vestiare şi holuri;

15,45 - 16,00: strângerea paturilor, ajutarea copiilor la îmbrăcat (gr. mici şi mijlocii);

16,00 - 16,15: servirea gustării de după-amiază;

16,15 - 18,30: curăţenie în spaţiile repartizate.

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii.

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor copii:

1.Tematica

 • Fisa postului ingrijitoare
 • Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ,
 • Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;
 • Igiena copiilor, a spaţiilor şi a mijloacelor din dotare .

2.Bibliografia

 • Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • Suport curs igiena

Rezultate evaluare dosare

Rezultate proba scrisa

© 2017 Curcubeul copilariei, Str. Amaradia Nr. 70 Bl. F5a, Craiova
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!