Informații de interes public

ORGANIZARE CONCURS ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Nr. 804 din 30.06.2022

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (S)

Având în vedere:

 • Art. 30 din Legea 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 91 din Legea Educației Naționale 1/2011;
 • OMECTS nr 4422/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu aprobat prin H.G. 286/2011;
 • Adresa nr. 12575/24.06.2022 a Consiliului de Administrație al ISJ Dolj privind acordul de începere a demersurilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar (S)

Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul Copilăriei" Craiova, cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. Amaradia, nr. 70, Bl. F5a, județul Dolj organizeazã concurs, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale vacante, în data de 22.07.2022, 26.07.2022 și 28.07.2022.

Titlul postului: Administrator financiar, gradul profesional II

Numărul de posturi: 1

Statutul postului/viabilitatea: 1 Post vacant/perioadă nedeterminată/normă întreagă

ADMINISTRATOR FINANCIAR 1 post

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. CONDIȚII GENERALE, cf. H.G. nr. 286/2011;

a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris și vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exercițiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. condiții specifice

· condiții specifice pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR, gradul III, ½ normă -personal didactic auxiliar;

 • studii superioare economice absolvite cu diploma de licența sau echivalenta;
 • vechime in specialitate studiilor sau într-un post cu atribuții similare necesara exercitării funcției (atribuții anterioare relații clienți/furnizori, coordonarea personalului din subordine, organizare/planificare activitate proprie, monitorizare activitate personal din subordine, constituie un avantaj, dar nu este eliminatoriu): minim 1 an
 • cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer
 • capacitate de adaptare;
 • capacitate de gestionare a situațiilor dificile;
 • îndemânare și abilitate în realizarea sarcinilor;
 • capacitate de colaborare

Atributii principale ale postului:

1. Conform fișei postului.

Documente de înscriere

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției (tip);

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință extrasă din REVISAL care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

f) adeverință pentru integritate comportamentală;

g)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae în format european;

i)alte documente relevante pentru desfășurarea concursului,

j) recomandări de la locurile de muncă unde a fost angajat pe un post similar cu cel solicitat.

Notă:

 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și i) vor fi prezentate și în original în vederea certificării conformității cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

CALENDARUL CONCURSULUI:

DOSARELE candidaților pentru concursul de ocupare a posturilor vacante, se primesc la sediul unității în perioada 01 - 14.07.2022, în intervalul 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoană de contact: Alexandru Maria Irina 0351428059

Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs și va afișa în termen de 3 zile rezultatele cu mențiunea ,,ADMIS"/ ,,RESPINS" , însoțită de motivul respingerii dosarului.

Concursul se va desfășura la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul Copilăriei" Craiova, în două etape:

a) 22.07.2022 -proba scrisă - ora 1000;

b) 26.07.2022 - proba practică- ora 1000.

c) 28.07.2022- interviu - ora 1000

PROCEDURA DE SELECȚIE

Candidatul va susține următoarele probe de concurs:

 • Proba Scrisă
 • Proba practică

Fiecare probă va fi notată cu un punctaj de la 1 la 100. Candidatul trebuie să obțină minimum 50 de puncte la fiecare probă pentru a fi declarat ADMIS. Candidatul cu punctajul cel mai mare este declarat câștigător.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în testarea cunoștințelor candidatului în vederea ocupării postului vacant.

PROBA PRACTICĂ

Proba practică constă în testarea capacității de realizare a unor documente/sarcini/situații specifice postului.

PROBA INTERVIULUI

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare în cadrul probei practice:

-capacitatea de adaptare

- capacitatea de gestionare a situațiilor dificile,

- îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice,

-capacitatea de comunicare,

-capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 • abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 • capacitatea de analiză și sinteză;
 • motivația candidatului;
 • comportamentul în situațiile de criză;
 • inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Comunicarea rezultatelor se face in termen de 24 de ore de la susținerea fiecărei probe iar comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

Extras din metodologia de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar

FISA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

AUXILIAR DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)


În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă cu numărul .............., se încheie astăzi, ............., prezenta fisă a postului:

Numele și prenumele ......................................................

Specialitatea: .................................................................

Denumirea postului: .........................................

Decizia de numire: ...........................................

Încadrarea: ..........................................

Cerințe:

- studii:............................................................................................................................................

- studii specifice postului ...........................................................

- vechime .............................................................................

Relații profesionale:

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;

- de reprezentare a unității școlare


I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITATILOR

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale scolii.

1.2. Implicarea in proiectarea activității scolii, la nivelul compartimentului financiar.

1.3. Cunoașterea si aplicarea legislației in vigoare.

· Folosirea tehnologiei informatice in proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR

2.1. Organizarea activității.

2.2. Înregistrarea si prelucrarea informatica periodica a datelor in programele de contabilitate.

2.3. Monitorizarea activității.

2.4. Consilierea/îndrumarea si controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.

· Alcătuirea de proceduri.

3. COMUNICARE SI RELATIONARE

3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.

3.2. Raportarea periodica pentru conducerea instituției.

3.3. Asigurarea transparentei deciziilor din compartiment.

3.4. Evidenta, gestionarea si arhivarea documentelor.

3.5. Asigurarea transparentei privind licitațiile sau încredințările directe.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE

4.1. Nivelul si stadiul propriei pregătiri profesionale.

4.2. Formare profesionala si dezvoltare in cariera.

4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.

4.4. Participarea permanenta la instruirile organizate de inspectoratul școlar.

5. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

5.1. Planificarea bugetara prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii scolii.

5.2. Asigurarea permanenta a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.

5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

6. CONDUITA PROFESIONALĂ

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, comportament);

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

7. OBLIGAȚII GDPR - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

• Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică.

• Să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu.

• Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu.

• Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic.

• Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea.

• Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru.

• Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic.

• Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul societății sau care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

• Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate, nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern.

II. ALTE ATRIBUTII.

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Răspunderea disciplinara:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor in mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului si/sau sancționarea disciplinara, conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semnătura, stampila)

Semnătura titularului de luare la cunoștință
..........................................................

Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor copii:

Bibliografie :

• Legea 1/2011-Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

• Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 50447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare,

• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (structura si formatul procedurilor);

• Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

• Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea și completarea ordinului ministrului finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

• Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;

• Decret nr. 2091976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casă;

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

• Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005;

• Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;

• Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizițiile publice;

• Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

• OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 629/2009 privind întocmirea și depunerea situațiilor publice, cu modificările i completările ulterioare;

• Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar

• Organizarea contabilității la unitățile de învățământ, respectiv înregistrările contabile și documentele în baza cărora se fac acestea, privitor la:

- Contabilitatea activelor fixe;

- Înregistrarea amortizării;

- Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial;

- Contabilitatea decontărilor cu personalul;

- Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

- Operațiuni privind decontările cu furnizorii;

- Conturi la trezoreria statului și bănci.

• Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice;

• Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și păstrarea lor;

• Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

• Finanțarea și baza materiala a învățământului preuniversitar;

• Exercitarea controlului financiar preventiv;

• Achiziția directă, licitația deschisă și licitația restrânsă.

Director,

Afisat azi 30.06.2022

ORGANIZARE CONCURS ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Nr. 801/ 29.06.2022

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR de parimoniu (S)

· ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU - 1 post, perioadă nedeterminată, normă întreagă

Având în vedere:

 • Art. 30 din Legea 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 91 din Legea Educației Naționale 1/2011;
 • OMECTS nr 4422/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu aprobat prin H.G. 286/2011;
 • Adresa nr. 11634 /07.06.2022 a Consiliului de Administrație al ISJ Dolj privind acordul de începere a demersurilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu(S)

GRĂDINIȚA CU P.P. ,,CURCUBEUL COPILĂRIEI,, CRAIOVA organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de:

Titlul postului: Administrator de patrimoniu gradul profesional III

Numărul de posturi: 1 post

Statutul postului/viabilitatea: 1 Post vacant/perioadă nedeterminată/normă întreagă

Condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice :

 • studii superioare economice absolvite cu diploma de licența sau echivalenta;
 • vechime în specialitate studiilor sau într-un post cu atribuții similare necesara exercitării funcției (atribuții anterioare de gestiune, relații clienți/lucru cu publicul, casierie, achiziții publice, dovedite cu documente, constituie un avantaj, dar nu este eliminatoriu): minim 1 an
 • cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer,
 • capacitate de adaptare;
 • capacitate de gestionare a situațiilor dificile;
 • îndemânare și abilitate în realizarea sarcinilor;
 • capacitate de colaborare

Atribuții principale ale postului:

 • Conform fișei postului.

Documente de înscriere

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției (tip);

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință extrasă din REVISAL care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

f) adeverință pentru integritate comportamentală;

g)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae în format european;

i)alte documente relevante pentru desfășurarea concursului,

j) recomandări de la locurile de muncă unde a fost angajat pe un post similar cu cel solicitat.

Notă:

 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și i) vor fi prezentate și în original în vederea certificării conformității cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

CALENDARUL CONCURSULUI:

DOSARELE candidaților pentru concursul de ocupare a posturilor vacante, se primesc la sediul unității în perioada 30.06 - 1.07.2022, în intervalul 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoană de contact: Alexandru Maria Irina 0351428059

Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs și va afișa în termen de 3 zile rezultatele cu mențiunea ,,ADMIS"/ ,,RESPINS" , însoțită de motivul respingerii dosarului.

Concursul se va desfășura la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul Copilăriei" Craiova, în două etape:

a) 21.07.2022 -proba scrisă - ora 1000;

b) 25.07.2022 - proba practică- ora 1000.

c) 27.07.2022- interviu - ora 1000

PROCEDURA DE SELECȚIE

Candidatul va susține următoarele probe de concurs:

 • Proba Scrisă
 • Proba practică
 • Interviu

Fiecare probă va fi notată cu un punctaj de la 1 la 10. Candidatul trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă pentru a fi declarat ADMIS. Candidatul cu punctajul cel mai mare este declarat câștigător.

PROBA SCRISĂ

Proba Scrisă va consta în testarea cunoștințelor candidatului în vederea ocupării postului vacant.

PROBA PRACTICĂ

Proba practică constă în testarea capacității de realizare a unor documente/sarcini/situații specifice postului.

PROBA INTERVIULUI

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare în cadrul probei practice:

-capacitatea de adaptare

- capacitatea de gestionare a situațiilor dificile,

- îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice,

-capacitatea de comunicare,

-capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 • abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 • capacitatea de analiză și sinteză;
 • motivația candidatului;
 • comportamentul în situațiile de criză;
 • inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Comunicarea rezultatelor se face in termen de 24 de ore de la susținerea fiecărei probe iar comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

2. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

3.LEGEA nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice

7. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

8. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

9. LEGEA nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă cu modificările si completările ulterioare;

10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, actualizată;

12. O.U.G 74/2018 privind colectarea selectivă a deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

13. ORDIN Nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat publicat în Monitorul Oficial Partea I, Nr.787 din 7 noiembrie 2011

14. ORDIN Nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă publicat în Monitorul Oficial Partea I, Nr.785 din 4 noiembrie 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

1. Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul unităților de învățământ, răspunderea disciplinară a personalului;

2. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic compartimentul administrativ-organizare și responsabilități;

3. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii;

4. Atribuțiile principale ale gestionarului, condiții privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală și civilă a gestionarului;

5. Norme generale și specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar - contabile;

6. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile;

7. Modul de realizare a achizițiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică;

8. Obligațiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

9. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor privind securitatea și sănătatea în muncă);

10. Comitetul de securitate și sănătate în muncă (conf. Codului Muncii);

11. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii;

12. Dispoziții generale, obligații privind apărarea împotriva incendiilor;

13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

14. Colectarea selectivă a deșeurilor

15. Jurisdicția muncii conf. Codului Muncii

16. Garanția în numerar (conf. Legii22/18.11.1969, modificată și completată prin Legea 54/1994)

17. Drepturi si obligații în legătură cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.

18. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.

19. Prevederi legale privind controlul managerial intern

20. Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.

21. Instruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea incendiilor.

Extras din metodologia de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar

FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI ADMINISTRATOR PATRIMONIU

În temeiul Legii educației naționale nr.1 /2011, Codului muncii (Legea nr.53/2003, actualizată prin Legea nr.40 din 31 martie 2011) se încheie prezenta fișă individuală a postului de administrator de patrimoniu:

NUMELE ȘI PRENUMELE:

DENUMIREA POSTULUI: administrator patrimoniu debutant

POZITIA ÎN COR: 512101

CERINTE:

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: - studii superioare economice

NIVELUL POSTULUI: de execuție

OBIECTIVE GENERALE:

Asigurarea interfeței dintre școală și beneficiar.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚII DE MUNCĂ:

Răspunde de administrarea:

- clădirii

- toate utilitățile și serviciile din cadrul unității de învățământ

- planificarea si coordonarea activității de administrare, întreținere și pază a unității.

Este membru de drept în comisiile:

- de protecția muncii;

- de PSI și apărare civilă;

- de păstrare a patrimoniului;

- de ocrotire a mediului înconjurător

COMPARTIMENTUL: administrativ

NIVELUL POSTULUI: de execuție

RELAȚII DE MUNCĂ:

- a) Ierarhice: este subordonat directorului și contabilului șef

- b) Funcționale: Consiliul Local Dolj, ISJ Dolj, alte unități de învățământ

- c) De colaborare: Colaborează cu întreg personalul unității de învățământ, elevi, părinți, administratori de școli, directori, Trezorerie, și alte persoane fizice și juridice (după caz).

- d) De coordonare, consiliere și evaluare a activității personalul de îngrijire (îngrijitoare), muncitor calificat (bucătari, spălătoreasă, mecanic)

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 1 normă de bază corespunzătoare unei părți de 100% din salariul de bază.

SARCINI DE SERVICIU

 • Rezolvă, prin consultare cu conducerea unității, toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc;
 • Administrează și răspunde de păstrarea bunurilor mobile și imobile și de inventarul instituției pe care îl repartizează și a căror evidență o ține;
 • Planifică, organizează și distribuie materialele și accesoriile necesare desfășurării activității personalului administrativ din cadrul instituției de învățământ;
 • Întocmește pontajele de prezență pentru angajații din cadrul unității;
 • Întocmește graficul de lucru al sectorului, stabilește sarcini concrete pe fiecare angajat în parte și urmărește rezolvarea lor;
 • Coordonează, îndrumă și controlează modul cum angajații din subordine își îndeplinesc sarcinile;
 • Aprovizionează cu alimente, materiale de curățenie și alte materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității;
 • Primește materialele care se aprovizionează, verifică cantitățile indicate în documentele care le însoțesc și controlează calitatea acestora. Răspunde de depozitarea lor în bune condițiuni pentru a se evita degradarea respectându-se și normele de protecția muncii si PSI;
 • Întocmește recepțiile și bonurile de consum pentru toate materialele cumpărate și predă recepțiile la biroul contabilitate, la sfârșitul programului sau cel târziu a doua zi dimineață pentru efectuarea plăților;
 • Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite; 
 • Verifică și asigură gestionarea bunurilor din dotarea unității, buna întrebuințare și gestionare a instalațiilor și a altor aparate din dotare;
 • Stabilește pagubele produse prin sustrageri și deteriorări și împreună cu un reprezentant al personalului didactic sau nedidactic din unitate, încheie un proces-verbal, în care se va menționa bunul distrus sau degradat și valoarea de recuperat; 
 • Stabilește meniul săptămânal împreună cu personalul sanitar și personalul de la bucătărie;
 • Întocmește zilnic lista de alimente și predă alimentele din magazie bucătarului pe baza acesteia;
 • Predă listele de alimente la contabilitate la sfârșitul programului sau cel târziu a doua zi dimineață;
 • Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, precum și de buna funcționare a cantinei, împreună cu personalul care lucrează în bucătărie;
 • Urmărește aplicarea și respectarea normelor de igienă;
 • Organizează activitatea de aprovizionare, depozitare și conservare a alimentelor, de pregătire a acestora în vederea preparării hranei;
 • Efectuează recepția cantitativă și calitativă a produselor alimentare în momentul aprovizionării și respinge documentele care nu corespund cantitativ și valoric la recepția produselor;
 • Verifică condițiile de depozitare indicate pe eticheta produsului, citește textul etichetei în totalitatea și respectă normele din punct de vedere sanitar veterinar;
 • Afișează orele de servire a mesei copiilor;
 • Ține și procesează înregistrările din magazie și face alte lucrări cu ajutorul tehnologiei computerizate;
 • Efectuează încasări și depuneri în numerar ori de câte ori este nevoie;
 • Înregistrează încasările zilnice și plățile în registrul de casă;
 • Depune la Trezorerie a doua zi încasările;

Registrele de casă și chitanțierele vor fi numerotate, șnuruite și sigilate;

 • Sunt interzise ștersăturile în registrul de casă și chitanțiere;
 • Predă la contabilitate registrul de casă împreună cu documentele înscrise la sfârșitul programului sau cel târziu a doua zi dimineață;
 • În conformitate cu prevederile legale aplică pe facturi stampila cu "Bun de plată" și stampila cu "Legalitate, Realitate, Exactitate";
 • Asigură instruirea pe linie de prevenire și stingere a incendiilor a personalului;
 • Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementarilor în vigoare;
 • Administrează spațiile instituției, asigură și dispune curățenia lor și se ocupă de buna întreținere și funcționare a acestora;
 • Răspunde de ordinea și curățenia care trebuie să fie în instituția de învățământ și împrejurimi (curte, magazii etc.);
 • Sesizează abaterile celor în măsură să ia decizii pentru remedierea acestora;
 • Monitorizează nivelurile de stocuri din cadrul instituției de învățământ;
 • Asigură integritatea tuturor materialelor;
 • Deschide fișele de inventar pe fiecare persoană, pe care le ține la zi cu toate modificările apărute;
 • Distribuie echipamentul de protecția muncii și tine evidența acestuia;
 • Răspunde de remedierea defecțiunilor ce pot conduce la accidente de muncă;
 • Elaborează împreună cu conducerea instituției fișa postului pentru personalul din subordine;
 • Clasează, numerotează și păstrează în ordine și siguranță documentele primite (documentele vor fi legate corespunzător și numerotate conform instrucțiunilor în vigoare);
 • Răspunde de arhivarea documentelor, asigură păstrarea în arhiva instituției de învățământ, a tuturor documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 • Asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;
 • Răspunde de înregistrarea și mișcarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și de casarea acestora cu toate acțiunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.)
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Funcționare a instituției de învățământ;
 • Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;
 • Elaborează și supune spre aprobare comenzile pentru aprovizionare cu alimente și materiale;
 • Urmărește comenzile de cumpărare prin contact direct cu furnizorul până la închiderea acesteia și recepția produsului;
 • Participă la inventarierea valorilor materiale la termenele și în condițiile prevăzute de lege împreună cu comisia de inventariere;
 • Face parte din comisia de casare și declasare a bunurilor;
 • Menținerea la zi a evidenței întregului patrimoniu instituțional;
 • Realizează și menține contactul cu furnizorii de materiale și utilități;
 • Urmărește utilizarea rațională a utilităților și a materialelor;
 • Întocmește și tine la zi documentele de intrare-ieșire a valorilor materiale pe fise analitice - obiecte de inventar si mijloace fixe, precum si evidenta computerizată a valorilor materiale (N.I.R. -uri, bonuri de consum, bonuri de transfer si bonuri de mișcare a mijloacelor fixe);
 • Întocmește planul de achiziții în conformitate cu prevederile legale actuale;
 • Urmărește modul de executare a lucrărilor de reparații efectuate în cadrul unității;
 • Confirmă și avizează lucrările de reparații curente și generale executate în școală;
 • Monitorizează modul de efectuare a curățeniei după igienizarea generală din vacanța de vară;
 • Urmărește încărcarea extinctoarelor conform Normativelor în vigoare;
 • Evaluează și apreciază activitatea personalului din subordine;
 • Monitorizează consumurile de utilități;
 • Întocmește Referatele de necesitate pentru achiziționarea materialelor de curățenie, reparații etc.
 • Prezintă către conducerea unității referate, informări în legătură cu măsurile pe care le consideră oportune pentru rezolvarea, remedierea unor probleme, situații;
 • Verifică curățenia efectuată în clase, la grupurile sanitare, pe coridoare și în birouri;
 • Realizează controale privind condițiile create pentru activitatea didactică (iluminat, căldură, curățenie), de curățenie în curte, în jurul unității precum și luarea unor măsuri pentru remedierea situațiilor necorespunzătoare;
 • Răspunde de activitatea în domeniul P.S.I., de instruirea personalului de apărare împotriva incendiilor;
 • Îndeplinește toate sarcinile stabilite de conducerea unității, de organele sanitare, de organele I.S.U. precum și celelalte sarcini stabilite de normele legale în vigoare pe linie administrativă;
 • Răspunde de întocmirea documentației și a situațiilor (lunare și ori de câte ori este necesar) privind distribuirea fructelor, produselor lactate și de panificație;
 • Actualizarea atribuțiilor se va face în funcție de modificările organizatorice legislative care apar;
 • Necesitatea unor aptitudini deosebite:

-capacitatea de organizare a muncii;

- organizare și coordonare

- analiză și sinteză

- planificare și acțiune strategică

- control și depistare a deficiențelor

- rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor

- excelentă comunicare orală și scrisă

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât și ca membru al acesteia

- bună capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul general

- bune abilități de gestionare a resurselor umane

- capacitate de consiliere și îndrumare

- abilități de mediere și negociere

- gestionarea eficientă a resurselor alocate

- abilitatea de a lucra sistematic,

- precizie,

- îndemânare de lucru cu cifrele

- si abilitatea de a negocia cu oamenii

- inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);

- capacitate de organizare si conducere a activității;

- capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii

 • Gradul de solicitare din partea unității:

- respectarea Regulamentului de ordine interioară;

- participarea la instructajul de protecția muncii și P.S.I.;

- participarea la instructaje de cunoaștere și aplicare a normelor igienico-sanitare;

- efectuează controale medicale periodice.

 • Gradul de implicare în executarea atribuțiilor de serviciu:

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziție

-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unității;

-aduce la cunoștința conducătorului unității orice disfuncționalități apărută;

-posedă abilități de muncă în echipă.

 • Comportamentul și conduita:

-să aibă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi și părinții copiilor;

- să respecte cu strictețe normele de igienă, protecția muncii si PSI.

- să nu consume băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise în timpul programului de lucru.

- să se comporte civilizat față de cadrele de conducere, colegii de muncă, copii și părinții acestora.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta Fișă a postului, atrage după sine sancționarea legală.

Salariul: - conform legislației salarizării bugetare.

Am luat la cunoștință și sunt de acord si mă oblig să respect cele de mai sus.

Am primit un exemplar din Fișa postului pentru administrator patrimoniu.

DIRECTOR,                                                                                                             SALARIAT, 

Afisat azi 29.06.2022

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul institutiei

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților este de 63% din totalul celor 30 de angajați. 


SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

 • Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Lege-544-2001.pdf

 • Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Alexandru Maria Irina:  irina.alexandru@gppcurcubeulcopilariei.ro
 • Cerere pentru solicitare informații în baza Legii nr. 544 / 2001  https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/cerere_L544.pdf
 • Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate: 
 • - Reclamație administrativă 1: https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/reclamatie_administrativa_1.pdf
 • - Reclamație administrativă 2:   https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/reclamatie_administrativa_2.pdf
 •  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 

BUGET

Bugetul pentru anul  


Lista cu veniturile salariale ale angajaților conform Art. 33 - Legea 153/2017 


Bilanțul contabil pentru anul 


Execuții bugetare


DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

© 2017 Curcubeul copilariei, Str. Amaradia Nr. 70 Bl. F5a, Craiova
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!